Privacy Statement

Scheuten verwerkt persoonsgegevens voor zakelijk gebruik. In dit privacy statement informeren wij u hierover.

 1. Wie verwerkt persoonsgegevens?

Alle divisies en vestigingen van Scheuten verwerken persoonsgegevens. Waar in dit privacy statement gesproken wordt over Scheuten, heeft dit betrekking op alle onze vestigingen, zowel in Nederland, België als Duitsland. Als u wilt weten welke Scheuten vestiging verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Scheuten vestiging, waarmee u zaken doet.

 1. Van wie verwerkt Scheuten persoonsgegevens?

Scheuten verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie Scheuten (in)direct een relatie heeft gehad, momenteel heeft, of wil krijgen. Bijvoorbeeld:

 • Klanten en hun medewerkers;
 • Personen van bedrijven die interesse tonen in onze producten (prospects/leads);
 • Leveranciers en hun medewerkers.
 1. Voor welke doeleinden verwerkt Scheuten uw persoonsgegevens?
 • Om een zakelijke relatie met u te kunnen aangaan en onderhouden
  Zonder persoonsgegevens van u op te slaan, kunnen wij u geen glas leveren en facturen sturen, of goederen afnemen en facturen betalen.
 • Wettelijke verplichting/Archiefdoeleinden
  Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens op te slaan ter ondersteuning van bijvoorbeeld terugroepacties om uw en andermans veiligheid te waarborgen.
 • Voor het sturen van serviceberichten
  Wij versturen zowel digitaal als per post zogenaamde serviceberichten (bijvoorbeeld prijs- en assortimentsaanpassingen, wijzigingen in contactpersonen of -gegevens).
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden
  Wij versturen incidenteel nieuwsbrieven uit om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen Scheuten en de glasmarkt. U kunt zich eenvoudig afmelden door op de afmeldlink te klikken, die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.
 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Scheuten?
 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
  Om u te kunnen identificeren en om te personaliseren, d.w.z. u correct aan te kunnen spreken.
 • Uw (bij voorkeur zakelijk) e-mail adres
  Zodat wij op een efficiënte wijze met u kunnen communiceren
 • Bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land
  Om de zakelijke relatie met u juist te kunnen identificeren (bedrijf en vestiging).
 • Taalvoorkeur (NE, DE, EN)
  Zodat wij u in een voor u begrijpelijke taal kunnen contacteren.
 • Interessegebied (Isolatieglas, Projecten, Basisglas)
  Om de informatie voor u zoveel mogelijk relevant te maken en houden, houden wij uw zakelijke interessegebied bij om te kunnen focussen op wat u belangrijk vindt.
 • Soort bedrijf
  Ook deze persoonsgegevens zijn bedoeld om betere selecties te kunnen maken en u geen oninteressante informatie te sturen.
 • Bij welke Scheuten vestiging u koopt
  Wij selecteren hiermee de relevante personen om aan te schrijven bij vestiging-specifieke informatie (bv. wisseling accountmanager). Zo wordt u niet lastig gevallen met nieuws van vestigingen, waarmee u geen binding hebt.
 • Klantklasse (leverancier, klant, prospect, personeel enz.)
  Ook deze gegevens worden verzameld om u de juiste, relevante informatie te sturen en u niet lastig te vallen met oninteressant nieuws.
 • Mobiel nummer (zakelijk)
  Wanneer u deelneemt aan door Scheuten georganiseerde events (bv. Tour de Scheuten wielerevent), kunnen wij u op uw zakelijke gsm een sms herinnering sturen.
 • Interactie gedrag
  Ter verbetering van onze informatievoorziening en dienstverlening houden wij uw interactiegedrag met onze nieuwsbrieven en website bij, om te kunnen analyseren welke artikelen het meest gelezen worden. Hierdoor kunnen we de relevantie van onze informatievoorziening van onze communicatie voor u verbeteren. Zie hiervoor ook onze Cookie disclaimer.

Bijzondere gegevens:

 • Geslacht
  Wij verwerken geslacht om u correct te kunnen aanspreken.

Andere bijzondere gegevens, bv. van persoonlijke aard, zoals verjaardagen en/of persoonlijke interesses en hobby’s, worden door ons niet verzameld.

 1. Hoe gaat Scheuten met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Binnen Scheuten kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier vanuit hun functie toegang toe moeten hebben in het kader van de bovenvermelde activiteiten. Al onze medewerkers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of verhuurd. Uw persoonsgegevens kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld, voor zover dit past bij het doel, zoals vermeld in artikel 4. Dit kan ook gebeuren uit wettelijke verplichting van overheidswege. De partijen waarmee wij samenwerken zijn AVG compliant en in sommige gevallen zelfs ISO 27001 gecertificeerd. Dit is door ons gecontroleerd en vastgelegd in een overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt, dan zoals vermeld in artikel 4. Uw privacy rechten worden derhalve afgedekt.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 1. Uw rechten als betrokkene

U heeft recht op:

 • Informatie/inzage en rectificatie
  U kunt inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken en deze laten corrigeren of aanvullen;
 • Vergetelheid
  U kunt al uw persoonsgegevens permanent laten verwijderen. In sommige gevallen kan Scheuten hier niet direct aan voldoen, bijvoorbeeld vanwege administratieve (openstaande facturen ed.) of wettelijke redenen;
 • Beperking
  Wanneer wij naar uw mening sommige persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken (afhankelijk weer van administratieve en/of wettelijke uitzonderingen);
 • Bezwaar/verzet
  Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist gebruiken, dan kunt u dat aan ons aangeven (bijvoorbeeld afmelden van de nieuwsbrief);
 • Overdraagbaarheid
  U kunt uw persoonsgegevens opvragen om ze aan andere partijen over te dragen;
 • Klacht indienen
  Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan kunt u bij ons een klacht indienen. Wordt u onvoldoende door ons gehoord? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Scheuten Glas Nederland BV. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van onze website en de daaraan gekoppelde bestanden, kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie (aard, inhoud) onvolledig of niet juist is. Scheuten Glas Nederland BV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en zou het erg op prijsstellen op fouten geattendeerd te worden via dit mailadres.

Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie door bezoekers en derden, en als gevolg van het niet (correct) technisch functioneren van de website zelf en de gekoppelde bestanden. Deze website bevat verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) als informatie en hulpmiddel voor gebruikers. Deze vallen buiten de controle van Scheuten Glas Nederland BV. Daarom wijzen wij elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze externe sites af. 

Deze website is eigendom van Scheuten Glas Nederland BV. Alle auteursrechten en andere rechten van het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website (waaronder inbegrepen de werking, tekst, afbeeldingen en vormgeving) behoren toe aan Scheuten Glas Nederland BV. De inhoud van deze website mag niet (in zijn geheel, noch in delen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheuten Glas Nederland BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, dan wel oneigenlijk worden gebruikt (behoudens wettelijke beperkingen).

De website van Scheuten Glas Nederland BV gebruikt cookies, kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval altijd anoniem en enkel bedoeld om u via deze site zo goed mogelijk te kunnen (blijven) bedienen. Deze website plaatst een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google t.b.v. Google Analytics. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van deze 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om anoniem bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken om op basis van deze geaggregeerde informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Scheuten Glas Nederland BV heeft hier geen invloed op. Het is Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. Wij plaatsen geen zgn. tracking cookies of andere cookies met commerciële bedoelingen.

Op deze website zijn tevens knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter (social media integratie). Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter). Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u op deze links klikt.

U kunt er zelf voor kiezen om uw cookies in of uit te schakelen of deze te verwijderen. In ons geval heeft het weigeren van cookies geen invloed op de werkzaamheid van deze website. U kunt van alle mogelijkheden van deze website gebruik blijven maken. Het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft echter alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.