Privacy Statement


Scheuten hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze (website) bezoekers en zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites en in het kader van onze zakelijke dienstverlening aan klanten.

1.      Wie verwerkt persoonsgegevens?

Alle divisies en vestigingen van Scheuten verwerken persoonsgegevens. Waar in dit privacy statement gesproken wordt over Scheuten, heeft dit betrekking op alle onze vestigingen, zowel in Nederland, België als Duitsland. Als u wilt weten welke Scheuten vestiging verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact ons op via privacy@scheuten.com.

2.      Van wie verwerkt Scheuten persoonsgegevens?

Scheuten verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie Scheuten (in)direct een relatie heeft gehad, momenteel heeft, of wil krijgen. Bijvoorbeeld:

 • Klanten en hun medewerkers;
 • Personen van bedrijven die interesse tonen in onze producten (prospects/leads);
 • Leveranciers en hun medewerkers.

3.      Voor welke doeleinden verwerkt Scheuten uw persoonsgegevens?

 • Om een zakelijke relatie met u te kunnen aangaan en onderhouden
  Zonder persoonsgegevens van u op te slaan, kunnen wij u geen glas leveren en facturen sturen, of goederen afnemen en facturen betalen.
 • Wettelijke verplichting/Archiefdoeleinden
  Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens op te slaan ter ondersteuning van bijvoorbeeld terugroepacties om uw en andermans veiligheid te waarborgen.
 • Voor het sturen van serviceberichten
  Wij versturen zowel digitaal als per post zogenaamde serviceberichten (bijvoorbeeld prijs- en assortimentsaanpassingen, wijzigingen in contactpersonen of -gegevens).
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden
  Wij versturen incidenteel nieuwsbrieven uit om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen Scheuten en de glasmarkt. U kunt zich eenvoudig afmelden door op de afmeldlink te klikken, die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

4.      Welke persoonsgegevens verwerkt Scheuten?

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
  Om u te kunnen identificeren en om te personaliseren, d.w.z. u correct aan te kunnen spreken.
 • Bedrijfsnaam en functie. Uw (bij voorkeur zakelijk) e-mail adres
  Zodat wij op een efficiënte wijze met u kunnen communiceren.
 • Bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land
  Om de zakelijke relatie met u juist te kunnen identificeren (bedrijf en vestiging).
 • Bank- en betaalgegevens
 • Taalvoorkeur (NE, DE, EN)
  Zodat wij u in een voor u begrijpelijke taal kunnen contacteren.
 • Interessegebied (Isolatieglas, Projecten, Basisglas)
  Om de informatie voor u zoveel mogelijk relevant te maken en houden, houden wij uw zakelijke interessegebied bij om te kunnen focussen op wat u belangrijk vindt.
 • Soort bedrijf
  Ook deze persoonsgegevens zijn bedoeld om betere selecties te kunnen maken en u geen irrelevante informatie te sturen.
 • Bij welke Scheuten vestiging u koopt
  Wij selecteren hiermee de relevante personen om aan te schrijven bij vestiging-specifieke informatie (bv. wisseling accountmanager). Zo wordt u niet lastig gevallen met nieuws van vestigingen, waarmee u geen binding hebt.
 • Klantklasse (leverancier, klant, prospect, personeel enz.)
  Ook deze gegevens worden verzameld om u de juiste, relevante informatie te sturen en u niet lastig te vallen met oninteressant nieuws.
 • Mobiel nummer (zakelijk)
  Wanneer u deelneemt aan door Scheuten georganiseerde events (bv. Tour de Scheuten wielerevent), kunnen wij u op uw zakelijke gsm een sms herinnering sturen.
 • Interactie gedrag
  Ter verbetering van onze informatievoorziening en dienstverlening houden wij uw interactiegedrag met onze nieuwsbrieven en website bij, om te kunnen analyseren welke artikelen het meest gelezen worden. Hierdoor kunnen we de relevantie van onze informatievoorziening van onze communicatie voor u verbeteren. Zie hiervoor ook onze Cookie disclaimer.

5.      Grondslagen voor de verwerking

Scheuten baseert het verwerken van persoonsgegevens op artikel 6 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te weten het uitvoeren van overeenkomsten tot dienstverlening. Daarnaast verwerkt Scheuten persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Tot slot baseert Scheuten het verwerken van persoonsgegevens soms op artikel 6 onder f AVG (gerechtvaardigd belang). Dat doen wij bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken voor:

 • Het bieden van een efficiënte dienstverlening;
 • Het verbeteren van onze diensten;
 • Het beschermen van onze financiële en professionele belangen;
 • Marketingdoeleinden;
 • Het beveiligen en beheren van onze eigendommen en systemen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het moment van intrekken is wel rechtmatig.

6.      Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u daar zelf om verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

7.      Sollicitanten

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten die relevant zijn voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Zoals informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens verwerken wij, omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben te kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant overeenkomen met de functieomschrijving. Persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van een sollicitatieprocedure zullen uiterlijk 4 weken na afloop van een procedure worden verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt.

Indien de sollicitatieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, zullen de persoonsgegevens bewaard worden voor zolang dit noodzakelijk is. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers wordt verwezen naar het interne privacybeleid voor medewerkers van Scheuten.

8.      Hoe gaat Scheuten met uw persoonsgegevens om?

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Binnen Scheuten kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier vanuit hun functie toegang toe moeten hebben in het kader van de aan haar opgedragen taken. Al onze medewerkers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of verhuurd. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij maken soms gebruik van de diensten van derden (zoals IT dienstverleners en hosting partijen) om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Scheuten. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Scheuten heeft in overeenstemming met de (Europese) privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Scheuten te goeder trouw meent dat de bekendmaking van de informatie gerechtvaardigd is.

Indien Scheuten persoonsgegevens deelt met een organisatie die niet onder Europese regelgeving inzake gegevensbescherming valt en niet in het bezit is van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zorgt Scheuten ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door middel van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, waarmee wordt gewaarborgd dat de partijen waarmee Scheuten persoonsgegevens deelt dezelfde of vergelijkbare beschermingsnormen in acht nemen als Scheuten.

9.      Uw rechten als betrokkene

U heeft recht op:

 • Informatie/inzage en rectificatie
  U kunt inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken en deze laten corrigeren of aanvullen;
 • Vergetelheid
  U kunt al uw persoonsgegevens permanent laten verwijderen. In sommige gevallen kan Scheuten hier niet (direct) aan voldoen, bijvoorbeeld vanwege administratieve (openstaande facturen ed.) of wettelijke redenen;
 • Beperking
  Wanneer wij naar uw mening sommige persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken (afhankelijk weer van administratieve en/of wettelijke uitzonderingen);
 • Bezwaar/verzet
  Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist gebruiken, dan kunt u dat aan ons aangeven (bijvoorbeeld afmelden van de nieuwsbrief);
 • Overdraagbaarheid
  U kunt uw persoonsgegevens opvragen om ze aan andere partijen over te dragen;
 • Klacht indienen
  Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan kunt u bij ons een klacht indienen via privacy@scheuten.com. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wordt u onvoldoende door ons gehoord? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

10.   Slotbepalingen

Scheuten behoudt zich het recht voor om dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Scheuten Glas Nederland BV. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van onze website en de daaraan gekoppelde bestanden, kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie (aard, inhoud) onvolledig of niet juist is. Scheuten Glas Nederland BV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en zou het erg op prijsstellen op fouten geattendeerd te worden via dit mailadres.

Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie door bezoekers en derden, en als gevolg van het niet (correct) technisch functioneren van de website zelf en de gekoppelde bestanden. Deze website bevat verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) als informatie en hulpmiddel voor gebruikers. Deze vallen buiten de controle van Scheuten Glas Nederland BV. Daarom wijzen wij elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze externe sites af. 

Deze website is eigendom van Scheuten Glas Nederland BV. Alle auteursrechten en andere rechten van het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website (waaronder inbegrepen de werking, tekst, afbeeldingen en vormgeving) behoren toe aan Scheuten Glas Nederland BV. De inhoud van deze website mag niet (in zijn geheel, noch in delen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheuten Glas Nederland BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, dan wel oneigenlijk worden gebruikt (behoudens wettelijke beperkingen).

De website van Scheuten Glas Nederland BV gebruikt essentiële/functionele cookies, kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval altijd anoniem en enkel bedoeld om u via deze site zo goed mogelijk te kunnen (blijven) bedienen. Deze website plaatst een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google t.b.v. Google Analytics. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van deze 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om anoniem bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken om op basis van deze geagregeerde informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. Deze informatie wordt niet met Google gedeeld. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet geregistreerd. Google heeft ook geen toestemming om de in Analytics gegevereerde informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. Wij plaatsen uitdrukkelijk géén zgn. tracking of advertentie cookies of andere cookies met commerciële bedoelingen.

Op deze website zijn op een beperkt aantal pagina's knoppen opgenomen om deze pagina's te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze social mediaknoppen werken op onze website niet met cookies van deze derde partijen. Geïntergreerde YouTube video's zijn in een privacy modus opgenomen, zodat geen cookies van YouTube worden geplaatst.

De browser die u gebruikt kan uiteraard wel met cookies werken. U kunt er zelf voor kiezen om in uw browser deze cookies in of uit te schakelen of deze te verwijderen. In ons geval heeft het weigeren van cookies geen invloed op de werkzaamheid van deze website. U kunt van alle mogelijkheden van deze website gebruik blijven maken. Het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft echter alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.