Oude voorwaarden

Voor bestellingen tot 1 februari 2019.

oud gebruiksreglement >> (bestellingen van vóór 1 okt. 2021)
actueel gebruiksreglement >> (bestellingen vanaf 1 okt. 2021)

 1. Gebruiksbepaling
  Glasbokken mogen uitsluitend gebruikt worden voor het transport van glas van de productieplaats naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Het gebruik van deze bokken voor de opslag of het transport van andere dan het door de producent geleverde glas, is alleen met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de leverancier / producent toegestaan. De klant van de producent is de directe afnemer en derhalve verantwoordelijk; hij zal in geval van misbruik hierover worden aangesproken.

 2. Verantwoordelijkheid voor de glasbokken
  De verantwoordelijkheid van de klant geldt tot en met de dag van ophaling met een maximum van 14 kalenderdagen na leegmelding.

 3. Ingang van vergoedingstermijn
  Voor leveringen op bokken geldt een termijn van 28 kalenderdagen waarin de bokken gratis ter beschikking worden gesteld.

  Indien binnen 14 kalenderdagen na het verstrijken van deze termijn de bokken alsnog leeg gemeld worden zal hierover geen vergoeding verschuldigd zijn. Bij leegmelding NA deze periode (dag 43) zal alsnog over de GEHELE periode (vanaf dag 29) vergoeding verschuldigd zijn.

  In uitzonderingsgevallen bestaat de mogelijkheid, op grond van goed onderbouwde argumenten voor een afzonderlijke levering in onderling overleg een andere termijn vast te stellen.

  Uitzondering op deze regeling vormen de G-bokken. Hiervoor geldt een huurvrije periode van 14 kalenderdagen.

 4. Vergoeding
  De vergoeding bedraagt € 2,00 per kalenderdag per bok; uitzondering hierop zijn de G-bokken: vergoeding hiervoor bedraagt € 3,25 per kalenderdag.

 5. Eigendomsrecht
  Wanneer blijkt dat een bok definitief verdwenen is of als verloren moet worden beschouwd, wordt de nieuwwaarde van de bok in rekening gebracht en wordt de huur gestopt. Dit punt wordt bereikt na 365 kalenderdagen. De producent doet geen afstand van eigendomsrecht. Mocht in later stadium de bok alsnog teruggevonden worden, dan wordt dit gemeld en de nieuwwaarde vergoedt. De fabrikant behoudt zich het recht voor dan alsnog een bijkomende vergoeding te berekenen.

 6. Leegmelding
  Glasbokken kunnen uitsluitend éénmalig schriftelijk leeg gemeld worden door middel van een daarvoor bestemd formulier. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld. De melding is enkel rechtsgeldig en mag enkel gebeuren op het door de producent opgegeven faxnummer. De datum van ontvangst van deze fax is de laatste dag van de periode aan de hand waarvan de vergoeding wordt berekend. Aan onvolledig ingevulde “leegmeldingsformulieren” en / of telefonische meldingen, kan de klant geen enkel recht ontlenen. Leegmeldingen kunnen tevens geschieden per e-mail op dit mailadres.

 7. Ophaal verplichting
  Producent verplicht zich om 14 kalenderdagen na melding, de betreffende bokken op het opgegeven adres op te halen, met uitzondering van de algemeen geldende vakantieperioden. In incidentele gevallen kan in overleg met de producent, indien mogelijk, deze termijn worden verkort.

 8. Vergeefse ophaalpoging
  Leeg gemelde glasbokken dienen zich op de opgegeven plaats te bevinden voor ophaling en moeten goed bereikbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen zij volkomen leeg te zijn. Indien op de opgegeven plaats geen bokken worden aangetroffen, dan wel deze niet bereikbaar zijn, wordt de ophaalrit als vergeefs beschouwd en worden extra kosten, zijnde € 45,38 (excl. BTW) berekend aan de klant. Indien blijkt dat de bokken niet volledig leeg zijn, zal de chauffeur de bokken zondermeer weigeren. De ophaalrit wordt als vergeefs beschouwd en de extra kosten € 45,38 worden de klant berekend. Dit artikel is enkel van toepassing indien de bokken worden opgehaald binnen de normale werktijden.

 9. Berekening van de vergoeding
  De berekening van de vergoeding zal minstens éénmaal per maand plaatsvinden. De producent zorgt voor een zo goed mogelijk overzicht op de factuur dan wel bijlage ter controle van de factuur.

 10. Informatie bokkenstand
  Wekelijks zal een overzicht worden verstrekt van de bij de klant in gebruik zijnde bokken, gesorteerd per afleveradres.

  Bij elke aflevering en afhaling wordt een bokkenbon dan wel een vrachtbrief verstrekt waarop minimaal staan vermeld het aantal bokken en de desbetreffende boknummers.

 11. Technische staat
  De producent maakt bij levering gebruik van bokken welke in goede staat verkeren. De klant wordt geacht de bokken zorgvuldig te behandelen. Bij onachtzaam gebruik, welke schade tot gevolg heeft, zullen der werkelijke herstelkosten in rekening gebracht worden bij de klant. Indien een bok onherstelbaar is beschadigd , zal de waarde van een vergelijkbare bok in rekening worden gebracht.

  Beschadigingen aan bokken dienen op de retourbon gemeld te worden en zoveel mogelijk door de klant mede ondertekend te worden.

  Bokken dienen een duidelijke naam + boknummer te dragen.

 12. Uitstel van levering
  Indien de klant binnen 10 werkdagen voor de definitief overeengekomen leveringsdatum vraagt om bedoelde order uit te stellen, start de vergoedingsperiode voor de bokken ten laatste  42 kalenderdagen NA die laatste overeengekomen leveringsdatum.

 13. Vorstverlet en vakantieperiode
  In geval van minstens vijf aaneengesloten officiële vorstverletdagen alsook gedurende vakantieperioden wordt géén vergoeding berekend.