oude voorwaarden >> (bestellingen van vóór 1 feb. 2019)
actueel Gebruiksreglement >> (bestellingen vanaf 1 okt. 2021)

 

Voormalig Gebruiksreglement Scheuten Emballage

Voor bestellingen tot 1 oktober 2021.

Dit Gebruiksreglement Scheuten Emballage (hierna: ‘Reglement’) wordt gehanteerd door Scheuten Glass Holding B.V. en de aan haar gelieerde entiteiten (hierna: ‘Scheuten’), voor het gebruik van glasbokken en containers die in eigendom toebehoren aan Scheuten (hierna: ‘Emballage’). Dit emballagereglement is een aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden van Scheuten. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn hier te raadplegen.

1. Gebruiksbepaling
De Emballage is en blijft altijd in eigendom van Scheuten en mag uitsluitend worden gebruikt voor het transport van door Scheuten geleverd glas van de productielocatie naar het door de klant van Scheuten (hierna: “Klant”) opgegeven afleveradres, Het gebruik van de Emballage voor de opslag of het transport van andere goederen dan door Scheuten geleverd glas is niet toegestaan. 

2. Gebruiksbeperkingen
Aanvullend op het bepaalde in artikel 1 van dit Reglement, zijn op het gebruik van de Emballage diverse technische beperkingen van toepassing zoals gebruikelijk in de glasbranche. Indien Klant meent hiervan onvoldoende op de hoogte te zijn, zal Scheuten Klant op verzoek van Klant informeren over juist en veilig gebruik van de Emballage.

3. Verantwoordelijkheid Emballage
Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor (het gebruik van) de beschikbaar gestelde Emballage. Scheuten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan aan de Emballage en/of schade ontstaan door het gebruik van de Emballage, door wie dan ook, aan Scheuten, Klant, enige ketenpartner van Klant of derden. De verantwoordelijkheid van Klant geldt vanaf het moment dat de Emballage ter beschikking wordt gesteld tot het moment van retourname van de Emballage door Scheuten.

4. Kennisgevingsplicht
Klant is verplicht haar ketenpartner of derde aan wie zij de Emballage ter beschikking stelt uitdrukkelijk per mail of middels de orderbevestiging op de hoogte te brengen dat de Emballage in eigendom aan Scheuten toebehoort en dient te worden geretourneerd aan Scheuten, alsook, de retourverplichting en een verplichting tot doorgifte van deze retourverplichting contractueel aan haar (verdere) ketenpartners door te leggen.

5. Gebruikstermijn
Klant heeft ten hoogste 30 kalenderdagen, met inbegrip van de afleverdatum, beschikking over de Emballage (hierna: de “Gebruikstermijn”). Klant dient de Emballage zo snel mogelijk, dan wel uiterlijk op de laatste dag van de Gebruikstermijn leeg te melden.

6. Dagvergoeding
Voor containers en Megabokken is gedurende de Gebruikstermijn een dagvergoeding conform artikel 12 van dit Reglement (hierna: “Dagvergoeding”) verschuldigd, welke start op de dag van de terbeschikkingstelling van de Emballage. Voor glasbokken en G-bokken is Klant gedurende de Gebruikstermijn géén Dagvergoeding verschuldigd aan Scheuten.

7. Vergoeding Vertragingsschade
Vanaf de dag dat de Gebruikstermijn verlopen is, is Klant conform artikel 12 van dit Reglement een vergoeding aan Scheuten verschuldigd (hierna: ‘’Vergoeding Vertragingsschade), per dag dat de Emballage te laat wordt leeggemeld.

8. Uitstel van levering
Indien Klant binnen 10 werkdagen voor de definitief overeengekomen leveringsdatum vraagt om uitstel van levering van het door Scheuten te leveren glas, eindigt de Gebruikstermijn voor de Emballage, zoals bepaald in artikel 5 van dit Reglement, ten laatste 30 kalenderdagen na de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.

9. Eigendomsrecht
Ondanks vergoedingen die mogelijk betaald dienen te worden door Klant wordt het eigendomsrecht op de Emballage nimmer overgedragen aan Klant. De Emballage en de onlosmakelijke onderdelen van de Emballage zoals genoemd in artikel 19 van dit Reglement zijn en blijven altijd in eigendom van Scheuten en dienen te allen tijd te worden afgegeven aan Scheuten zonder dat zij ertoe gehouden is hiervoor redenen op te geven. De Emballage is duidelijk herkenbaar als eigendom van Scheuten door de op de Emballage aangebrachte naamplaten en is gemakkelijk te onderscheiden door de op de Emballage aangebrachte registratienummers.

10. Surseance van betaling of faillissement
Klant is gehouden ervoor zorg te dragen dat het exclusieve eigendomsrecht van Scheuten ook in geval van eventueel faillissement, dan wel surseance van betaling, van Klant wordt gewaarborgd jegens curator en derde partijen, waaronder ketenpartners van Klant. Emballage valt nimmer onder de boedel van Klant of enige ketenpartner van Klant.

11. Informatie Emballagestand en vergoedingen
Scheuten verstrekt Klant wekelijks een overzicht van de bij Klant in gebruik zijnde Emballage. Deze overzichten worden door Klant als juist en volledig erkend, tenzij veronderstelde onjuistheden in deze overzichten binnen 8 dagen schriftelijk aan Scheuten zijn gemeld. Scheuten stuurt maandelijks een factuur van de eventueel verschuldigde Dagvergoedingen en/of Vergoedingen Vertragingsschade. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald.

12. Dagvergoeding en Vergoeding Vertragingsschade
Gedurende de Gebruikstermijn is Klant de volgende Dagvergoedingen aan Scheuten verschuldigd:

  • € 3,00 per kalenderdag per container
  • € 10,00 per kalenderdag per Megabok

Bij overschrijding van de Gebruikstermijn ontstaat voor Scheuten vertragingsschade die middels een Vergoeding Vertragingsschade zal worden gecompenseerd:

  • € 2,00 per kalenderdag per glasbok
  • € 3,25 per kalenderdag per G-bok
  • € 3,00 per kalenderdag per container
  • € 10,00 per kalenderdag per Megabok

De Vergoedingen Vertragingsschade starten vanaf de dag waarop de Gebruikstermijn is verlopen en stoppen pas op de dag van leegmelding, dan wel wanneer artikel 14 in werking treedt.

13. Berekening van de vergoedingen
De berekening van de eventueel verschuldigde Dagvergoedingen en/of Vergoedingen Vertragingsschade vindt tegen het einde van de desbetreffende kalendermaand plaats. Scheuten zorgt voor een duidelijk overzicht op de factuur. Verschuldigdheid/betaling van de Dagvergoeding en/of Vergoedingen Vertragingsschade ontslaat Klant nimmer van de verplichting de Emballage zo spoedig mogelijk leeg te melden en voor retourname ter beschikking te stellen aan Scheuten. De betaling van de vergoedingen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Verrekening of opschorting van de betaling door Klant is niet mogelijk.

14. Verliescompensatie
Als blijkt dat Emballage verloren is geraakt, worden aan Klant, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, bovenop de reeds verschuldigde Dagvergoedingen en/of Vergoedingen Vertragingsschade de volgende vervangingskosten in rekening gebracht:

  • € 300,- per glasbok
  • € 600,- per G-bok
  • € 1500,- per container
  • € 1500,- per Megabok

Emballage wordt als verloren beschouwd vanaf 5 maanden nadat dat de Gebruikstermijn is verlopen. Scheuten doet in geen geval afstand van haar eigendomsrecht op de Emballage. Als in een later stadium de Emballage alsnog door Klant teruggevonden en leeggemeld wordt, worden de vervangingskosten van de Emballage, met aftrek van € 150,- onkosten- en administratievergoeding, door Scheuten aan Klant terugbetaald.

15. Leegmelding
Emballage kan uitsluitend op de hierna vermelde wijzen worden leeggemeld:

Aan onvolledig ingevulde leegmeldformulieren, mails en onduidelijke telefonische meldingen kunnen door Klant geen rechten ontleend worden. Scheuten neemt onvolledige meldingen niet in behandeling.

16. Ophaalverplichting
Scheuten zal uiterlijk 14 kalenderdagen na leegmelding van de betreffende Emballage de Emballage op het opgegeven adres ophalen. Deze ophaaltermijn loopt niet door tijdens officiële feestdagen en/of tijdens algemeen erkende vakantieperiodes binnen de bouwsector.

17. Vergeefse ophaalrit
De leeggemelde Emballage dient zich op de opgegeven ophaallocatie voor retourname te bevinden en goed bereikbaar en volledig leeg te zijn. Indien op de opgegeven locatie de betreffende Emballage niet wordt aangetroffen, dan wel deze niet bereikbaar is of niet leeg is, wordt de ophaalrit als vergeefs beschouwd en wordt Klant € 75,00 (excl. BTW) aan vergeefs gemaakte kosten berekend. Niet volledig lege Emballage wordt door de chauffeur per definitie niet meegenomen. In geval van een vergeefse ophaalrit wordt de Emballage als niet leeggemeld beschouwd en loopt de Gebruikstermijn, inclusief eventuele verschuldigde Dagvergoedingen en/of eventuele verschuldigde Vergoedingen Vertragingsschade als gevolg van het te laat leegmelden van de Emballage, door.

18. Technische staat
Klant is verplicht de Emballage zorgvuldig te behandelen en elke vorm van schade te voorkomen. Bij onachtzaam gebruik zal alle schade in rekening gebracht worden bij Klant. Indien de Emballage onherstelbaar is beschadigd, zal de vervangingswaarde conform artikel 14 in rekening worden gebracht. Beschadigingen aan de Emballage die reeds aanwezig zijn op het moment van aflevering dienen op het begeleidingsformulier bij aflevering te worden vermeld en binnen 24 uur per email en digitale foto (met daarop duidelijk zichtbaar de schade) te worden gemeld aan Scheuten. Indien deze procedure niet is gevolgd, is Klant jegens Scheuten aansprakelijk voor de schade aan de Emballage.

19. Onlosmakelijke onderdelen
Onderdelen die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Emballage, dan wel onderdelen die bij de Emballage ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het gebruik van de Emballage – zoals, maar niet uitsluitend spanpalen bij verschillende glasbokken – moeten onbeschadigd geretourneerd worden aan Scheuten en dienen zich te bevinden bij de leeggemelde Emballage op de opgegeven ophaallocatie. Indien deze onderdelen niet aanwezig zijn bij de retourname door Scheuten, brengt Scheuten de vervangingskosten van deze onderdelen in rekening.